วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา
มีกำหนดออกเป็นประจำทุกปี ๆ ละ ๒ ฉบับ ได้แก่

ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

คณะทำงานวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ดังนี้

รายชื่อกองบรรณาธิการ

    ที่ปรึกษา

       คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

       รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหาร

       รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

       รองคณบดีฯ ฝ่ายนโยบายและแผน

    บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

       รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี

    บรรณาธิการบริหาร

       รองศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ สุนทโรทก

    บรรณาธิการประจำฉบับ

       รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาส พาวินันท์

    กองบรรณาธิการจากผู้ทรงคุณวุฒิ

       ศาสตราจารย์ ดร. กรกช อัตตวิริยะนุภาพ

       รองศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง ทินรัตน์

       รองศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ เรพเพอร์ ประเสริฐวงษ์

       รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ

       รองศาสตราจารย์ ดร. สุปาณี พัดทอง

       รองศาสตราจารย์ ดร. มนธิรา ราโท

       รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ

       รองศาสตราจารยร์รุ่งฤดี แผลงศร

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิธิ หุ่นแสวง

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล  

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนพล ชื่นค้า

       อาจารย์ ดร. พรธาดา สุวัธนวนิช

       อาจารย์ ดร. พุฒวิทย์ บุนนาค

       อาจารย์ ดร. พัชรินทร์ ชัยวรรณ

       อาจารย์ ดร. เยาวลักษณ์ แสงจันทร์

    ผู้จัดการ

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ

    ประจำกองจัดการ

       คุณนลินี ยิ่งยง

       คุณวรรณวิสาข์ พลขยัน

 

    เหรัญญิก

       คุณชลพรรษ ลิ้นบาง

 

           คณะทำงานวารสาร มีหน้าที่ดังนี้

    1)  จัดทำวารสารภายในขอบเขตนโยบายของหน่วยงาน

    2)  สรรหา พิจารณา กลั่นกรองและคัดเลือกบทความทางวิชาการ บทความวิจัย งานแปล
         บทความปริทัศน์
และข้อเขียนทางวิชาการอื่นๆ เพื่อเสนอจัดพิมพ์เผยแพร่

    3)  บทความหรือเนื้อหาของวารสาร อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้

    4)  พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อควบคุมคุณภาพ โดยใช้ผลประเมินของผู้พิจารณา
         บทความ

    5)  เสนอให้ผู้นิพนธ์ แก้ไขปรับปรุงงานดังกล่าวตามที่เห็นสมควร

    6)  บริหารงานการจัดทำวารสารและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

 

June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30