นักศึกษาส่วนกลางต้องลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ปฏิทินการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนดังนี้

1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคปกติ และไม่เกิน 6 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)

ในกรณีเหตุจำเป็น นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนมากกว่า 12 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ในภาคปกติ  และมากกว่า 6 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผ่านผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 3 หน่วยกิตได้ ในกรณีที่จำนวนหน่วยกิตที่เหลือจะครบหลักสูตรไม่ถึง 3 หน่วยกิต

กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามข้อ 1 และ 2 ไม่รวมกระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือลงทะเบียนเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ (Audit)

 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะต้องมาดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียนพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

February 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3