คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเทียบโอน มีดังนี้

1. เคยเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ไม่สำเร็จการ ศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 ข้อ 29.5 และข้อ 29.9 คือเรียนครบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด แต่ไม่สำเร็จการศึกษา และสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ/หรือสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน

2. เคยเป็นนักศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งได้ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ โดยได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและมีผลการศึกษาได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อย กว่า 3.00 แต่ไม่สำเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 ข้อ 29.2 ข้อ 29.3 และข้อ 29.10 คือ ลาออกม โอนเป็นนักศึกษาสถาบันอื่นและค้างชำระค่ารักษาสถานพยาบาลการเป็นนักศึกษา 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ซึ่งประสงค์จะกลับเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อกานับระยะเวลาการ ศึกษาจะนับต่อเนื่องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 ข้อ 11

3. เคยได้รับปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งแล้ว ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาใหม่ และ/หรือสาขาเดิม แต่ประสงค์จะเรียนในแผนการศึกษาใหม่ ทั้งนี้ จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา

4. เป็นนักศึกษาการะดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งได้ศึกษาแล้วไม่ น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ และต้องการเปลี่ยนแผนการศึกษาหรือเปลี่ยนสาขาวิชา

5. ผู้ที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่สำนักงาน ก.พ.หรือกระทรวงศึกษาฯ หรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีผลการศึกษาได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่าที่สาขาวิชากำหนด

6. เคยเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว และได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาเนื่องจากเรียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตร

7. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น ที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่มีความประสงค์จะโอนย้ายมาศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนี้จะต้องมีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 3.00 และต้องลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ นับระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 11

February 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3