1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรองและผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการบัณฑิตประจำสาขาวิชา ตามที่สาขาวิชากำหนด ดูรายละเอียดแต่ละสาขาจาก  http://www.grad.ru.ac.th/

2. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทำผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย

4. ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

February 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3