ผู้สมัครเข้าต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าจากสถาบัน อุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาและต้องชำระเงินค่าสมัครและส่งหลักฐานให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด
2. หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดพร้อมสำเนา
3. หนังสือรับรอง (Transcript of Record) พร้อมสำเนา
4. หนังสือรับรอง (Recommendation) ของผู้ที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ จำนวน 3 คน ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
5. สำเนาทะเบียน
6. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 สาขาเวชกรรม
7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดดถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
8. เอกสารอย่างอื่น เช่นสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้าชื่อ การสมรส การรับบุตรบุญธรรม ฯลฯ
9. สำหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย ที่กำลังรอผลการศึกษาอยู่ ให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย และต้องส่งหลักฐาน ตามข้อ 2และข้อ 3 ให้บัณฑิตวิทยาลัย
   ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณารับเข้าศึกษา  
10. สำหรับผู้สมัครเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาเอกควรเสนอโคร่งร่างดุษฎีนิพนธ์ เพื่อประกอบการคัดเลือก

June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30