นำเสนอบทความวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 


IARSP 2017 International Social Sciences and Humanities Berlin Conference ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา บุญปัญญโรจน์ ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา งานประชุมและนำเสนอบทความวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ IARSP 2017 International Social Sciences and Humanities Berlin Conference ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่18-21 พฤษภาคม 2560 อันเป็นความร่วมมือจัดงานระหว่างมหาวิทยาลัย Humboldt University of Berlin กับมหาวิทยาลัย Karadeniz Technical University ประเทศตุรกี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา บุญปัญญโรจน์  ร่วมนำเสนอบทความวิชาการหัวข้อ “Love of Community in Thailand Society and the Eroding Effect of Class and Fighting for Protection of Community: Reading Heritage”

งานประชุมและนำเสนอบทความวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ IARSP 2017 ในครั้งล่าสุดนี้มุ่งเน้นในประเด็นการศึกษาวิจัยทางด้านพหุวัฒนธรรมและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ข้ามพรมแดน ความรุนแรงในสังคมรูปแบบต่างๆ การเปรียบเทียบค่านิยมทางวัฒนธรรมและประเด็นเกี่ยวกับผู้อพยพอันเป็นประเด็นท้าทายสังคมโลกในยุคนี้โดยมีบทความทางวิชาการกว่า 320 บทความจาก 25 ประเทศจากนักวิชาการในทวีปยุโรป อเมริกาและเอเชียโดยสามารถเลือกนำเสนอได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมันหรือภาษาตุรกีโดยมีการแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดการนำเสนอ

 


 

เรียนป.โท ภาษาเยอรมัน แห่งเดียวในอาเซียนที่ ม.รามคำแหง

(ข่าวจากเว็บผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ ที่มีเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน ผู้จบหลักสูตรดังกล่าวสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาเยอรมันได้ อย่างหลากหลาย ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงหรือนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ อิสระอื่น ๆ ได้
       
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์ ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษากล่าวว่า การเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่มีเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน เพื่อผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาเยอรมัน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของครู อาจารย์ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีข้อดีคือ เรียกเก็บค่าหน่วยกิตในอัตราเท่ากับหลักสูตรอื่น ๆ ทั่วไปที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาไทย
       
       "ขณะ นี้สาขาวิชาภาษาเยอรมันกำลังดำเนินความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮานอยในประเทศ เวียดนาม และมหาวิทยาลัยเยนาในสหพันธรัฐเยอรมนี นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรจึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทำการวิจัย ค้นคว้าในระดับอาเซียนและระดับสากลได้เป็นอย่างดี รวมทั้งในชั้นเรียนยังประกอบไปด้วยผู้เรียนหลากหลายเชื้อชาติ จากนานาประเทศ ซึ่งที่ผ่านมามีทั้งผู้เรียนชาวเยอรมัน ชาวออสเตรีย หรือจากประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ เวียดนาม ลาว เป็นต้น โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์จะทำการสอนเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมด" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลีกล่าว
       
       ผู้ อำนวยการบัณฑิตศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรดังกล่าวยังเป็นการตอบสนองความต้องการกำลังคนระดับสูงของประเทศ ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ หลักสูตรนานาชาติดังกล่าวยังเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เรียนชาวไทยอย่างมาก นั่นคือไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเรียนไกลถึงต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดทั้งหลักสูตรขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 70,000 - 80,000 กว่าบาทเท่านั้น ซึ่งนับว่าคุ้มค่ามาก หากเทียบกับหลักสูตรนานาชาติอื่น ๆ ที่เก็บค่าเล่าเรียนเป็นหลักแสน
       
       "อีก ประการหนึ่ง ผู้เรียนยังสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ เนื่องจากเป็นหลักสูตรภาคพิเศษ จึงเปิดเรียนเฉพาะช่วงวันเสาร์อาทิตย์ ทั้งนี้ผู้จบหลักสูตรดังกล่าวสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาเยอรมัน ได้อย่างหลากหลาย อาทิ ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย นักแปล เจ้าหน้าที่ในองค์กรหรือบริษัทที่มีหุ้นส่วนหรือมาจากกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษา เยอรมัน มัคคุเทศก์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงหรือนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ อิสระอื่น ๆ ได้" ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษากล่าว
       
       สำหรับ ผู้สนใจสมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ โดยมีพื้นความรู้ภาษาเยอรมันมาแล้วส่วนหนึ่ง สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเยอรมันได้ และทางสาขาวิชาจะทำการสอบคัดเลือกทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อทดสอบระดับ ความรู้ โดยในปีการศึกษานี้จะเริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์เป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2555 (รับสมัครทาง Internet และไปรษณีย์) หรือสมัครที่มหาวิทยาลัยด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 ธันวาคม 2555
       
       "อนึ่ง หากเป็นผู้ที่ยังไม่เคยมีความรู้ภาษาเยอรมันมาก่อน แต่สนใจเรียนภาษาเยอรมันเพื่อเป็นการปูพื้นฐาน หรือเตรียมตัวไปใช้ชีวิตที่ประเทศเยอรมนี ทางสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ก็มีคอร์สอบรมภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลภายนอกเช่นกัน ซึ่งเป็นโครงการคุณภาพที่ดำเนินต่อเนื่องมานานกว่าสิบปีแล้ว โดยครั้งต่อไปจะเปิดรับสมัครช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า ราคาต่อคอร์สเพียง 3,200 บาทเท่านั้น สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร 02-310 8000"
       
       สามารถ สอบถามหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และการสมัครเข้าศึกษา ที่บัณฑิตศึกษา อาคารท่าชัย ชั้น 3 โทร 02-310 8560 และ 64 เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง www.grad.ru.ac.th และเว็บไซต์ของบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ www.human.ru.ac.th/grad ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30