วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา


          มีวัตถุประสงค์ในการจัดพิมพ์วารสาร ดังนี้


1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาโท ตลอดจนอาจารย์และนักวิชาการได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนผลงานการวิจัยในสาขา มนุษยศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา
    ต่อไปวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา รับพิจารณาตีพิมพ์บทความที่นำเสนอเป็นภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
    อาทิ ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน จากสาขาวิชาต่าง ๆ   ดังนี้
 

- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

- สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

- สาขาวิชาไทยศึกษา

- สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ

- สาขาวิชาประวัติศาสตร์

- สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษ

- สาขาวิชาการแปลภาษาจีน

- สาขาวิชาการแปลภาษาเยอรมัน

- สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส

- สาขาวิชาอื่นๆ ในสายมนุษยศาสตร์ ที่กองบรรณาธิการพิจารณาว่ามีความเหมาะสม

 

 

July 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4