เกณฑ์การพิจารณาบทความ

บทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสาร
อาจเป็นบทความที่ผู้นิพนธ์มาจากภายในหรือภายนอกสถาบัน ได้แก่

 

กลุ่มที่ 1

-บทความของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในสถาบัน

-บทความของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายนอกสถาบัน

-บทความของคณาจารย์/บุคลากรจากภายนอกสถาบัน

เกณฑ์การพิจารณาบทความ ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน (Reader) จำนวน 2 ท่าน
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน 1 คน
หรือในกรณีที่เป็นสาขาขาดแคลน จะเป็นการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 ท่าน

 

กลุ่มที่ 2

-บทความของคณาจารย์ภายในสถาบันเกณฑ์การพิจารณาบทความ ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน (Reader) จำนวน 2 ท่าน
ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 2 ท่าน

February 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5