ประวัติความเป็นมา

บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕  ในสมัยที่ รองศาสตราจารย์พัชรี  พลาวงศ์ เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ โดยเป็น หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโท ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนในฐานะภาคพิเศษทั้งสิ้น ๓ หลักสูตร  ปัจจุบัน ผู้บริหารของหน่วยงานบัณฑิตศึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทรา บุญปัญญโรจน์  ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ควบคุม ดูแล เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

งานบริการและให้คำปรึกษา

นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอน ตารางสอน ข้อมูลรายวิชา การยื่นคำร้อง หรือขอรับบริการเพื่อปรึกษาเรื่องต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียนเรียนล่าช้า แนวทางการเขียนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาอิสระ ตลอดจนการเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา นอกจากนั้นยังให้คำปรึกษาในการยื่นขอทุนประเภทต่าง ๆ และการยื่นขอจบการศึกษา


ประวัติการเปิดสอนหลักสูตรภาคพิเศษของบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์

          ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕  เปิดสอนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นสาขาวิชาแรก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพา  สายมาลา   หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์รักษาการประธานสาขาวิชา (ปัจจุบัน หลักสูตรได้ปิดลงแล้ว)

           ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้เปิดสอนสาชาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขึ้น โดยประธานสาขาวิชาคนแรก คือ ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร (ปัจจุบัน หลักสูตรได้ปิดลงแล้ว)

          จากนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘  บัณฑิตศึกษาได้เปิดสอนเพิ่มอีกสามหลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาไทยศึกษา ประธานสาขาวิชาคนแรก คือ รศ.บุปผา  บุญทิพย์

          สาขาวิชาการแปล อังกฤษ – ไทย  ประธานสาขาวิชาคนแรก รศ.ดร.ธัญญรัตน์  ปาณะกุล (ปัจจุบัน หลักสูตรได้ปิดลงแล้ว)

          สาขาวิชาการแปล ฝรั่งเศส – ไทย  ประธานสาขาวิชาคนแรก ผศ. ดร. อรพิน  กำปั่นทอง (ปัจจุบัน หลักสูตรได้ปิดลงแล้ว)

          หลังจากนั้น ใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้เปิดสอนสาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ ประธานสาขาวิชาท่านแรก คือ รศ.เสาวภาค ธาระวานิช และประธานสาขาวิชาคนปัจจุบันคือ รองศาสตราจารย์ภาคินี อัครมาสโดยหลักสูตรดังกล่าวได้พัฒนาเป็นหลักสูตรนานาชาติ (ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมด) และเปิดรับสมัครนักศึกษาจากทุกประเทศทั่วโลก

          ในปีถัดมา คือ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕  เปิดสอนในหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประธานสาขาวิชา คือ  รศ.ผุสดี จันทวิมล (ปัจจุบันหลักสูตรได้ปิดลงแล้ว)

          ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เปิดสอนสองหลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  ประธานสาขาวิชา คือ  รศ.ดร.วิษณุ  สุวรรณเพิ่ม  และสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประธานสาขาวิชาคนแรก รศ.ดร.วิษณุ  สุวรรณเพิ่ม      (ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้แยกออกไปสังกัดหน่วยงานบัณฑิตศึกษา คณะสื่อสารมวลชน)

          สำหรับสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ได้ทำการเปิดสอนในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยประธานสาขาวิชาคนแรก คือ  รศ.เสาวลักษณ์  อนันตศานต์ (ปัจจุบัน หลักสูตรได้ปิดลงแล้ว)

          ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางบัณฑิตศึกษาจึงได้ร่วมกับคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาจีน คณาจารย์จากภาควิชาภาษาตะวันตก และภาควิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดหลักสูตรการแปลขึ้น    โดยแบ่งออกเป็น ๔ วิชาเอก ได้แก่ การแปลสายภาษาจีน-ไทย การแปลสายภาษาฝรั่งเศส-ไทย การแปลสายภาษาเยอรมัน-ไทย และการแปลสายภาษาอังกฤษ-ไทย โดยมี รศ. อรุณทวดี พัฒนิบูลย์ ทำหน้าที่ประธานสาขาวิชา

ภาพรวมปัจจุบันของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 • หลักสูตรที่ยังจัดการเรียนการสอนมีทั้งสิ้น ๓ หลักสูตร ได้แก่

  ๑. หลักสูตรไทยศึกษา
  ๒. 
  หลักสูตรภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ
  ๓. 
  หลักสูตรการแปล

 • รายชื่อผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์
                                             
๑. รองศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ เรพเพอร์  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๐
๒. รองศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑
๓. รองศาสตราจารย์ รมณี กอวัฒนา  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙
๔. รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ ปาณะกุล ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑- ๒๕๔๔ , ๒๕๔๙-๒๕๕๓
๕. รองศาสตราจารย์ ดร. ผุสดี จันทวิมล  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔
๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลีโต พึ่งพงศ์  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙
๗. อาจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ ภู่กาญจน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทรา บุญปัญญโรจน์ ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐–ปัจจุบัน
     

 

 

June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30