ปรัชญา

ส่งเสริมงานบัณฑิตศึกษา พัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม

 

ปณิธาน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ควบคู่ไปกับการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

 

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมงานวิชาการและงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐาน

พัฒนาคุณภาพของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

 

พันธกิจ

มุ่งดำเนินพันธกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะมนุษยศาสตร์ โดยดำเนินการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ให้มีคุณภาพ ให้บริการและประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกคณะฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และทักษะการทำวิจัยในสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

 

June 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2