สาขาวิชาไทยศึกษา 

 อาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สายวรุณ  สุนทโรทก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สรตี ปรีชาปัญญากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ธีระนันท์  วิชัยดิษฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สุภัทรา บุญปัญญโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. รุ่งโรจน์  ภิรมย์อนุกูล

อาจารย์ ดร.รุ่งภัสสรณ์  ศรัทธาธนพัฒน์

รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์

รองศาสตราจารย์นงเยาว์  ชาญณรงค์

รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  มารคแมน

  อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตตาภา  สารพัดนึก  ไชยปัญญา  

อาจารย์สนั่น  รัตนะ

รองศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  อนันตศาสนต์           

สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ

 อาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์ภาคินี  อัครมาส

รองศาสตราจารย์  ดร. ประภาวดี กุศลรอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์

อาจารย์ ดร. พัชรินทร์  ชัยวรรณ

PD Dr. Salifou Traorè

Ms. Michaela Zimmermann

Mr. Reiner Meißner 

อาจารย์พิเศษ

          

รองศาสตราจารย์  ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ

สาขาวิชาการแปล 

 อาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพธร  ปัจจัยคุณธรรม

รองศาสตราจารย์ เสาวภาคย์  วรลัคนากุล

รองศาสตราจารย์  ดร. ธัญญรัตน์ ปาณะกุล

PD Dr. Salifou Traorè

Mrs. Zheng Yan Yan

 อาจารย์พิเศษ

ศาสตราจารย์ สัญชัย สุวังบุตร

รองศาสตราจารย์  ดร. กรกช อัตตวิริยะนุภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพร จิตติพลังศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี ปัทมะศังข์  

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรองค์ ชาคร

อาจารย์สุดจิต ภิญโญยิ่ง

อาจารย์สุรเวท  โตเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศ วศินานนท์

 

                   

        

June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30