สารบัญ
         บทบรรณาธิการ
         ปกหน้าใน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1         
         ปกหลังใน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
     

        บทความวิชาการและบทความวิจัย

          คติความเชื่อและบทบาทของท้าวเวสสุวัณที่วัดโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

                  กิติยวดี ชาญประโคน

 

          รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
          “มณีพลอยร้อยแสง” การศึกษาเชิงวิเคราะห์

                  พรรณทิพย์ ธูปกลาง

 

          แนวคิดและศิลปะการใช้ภาษาในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม

                  ชลธิชา เดชบุญ

 

          ภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรมและการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง ของระพี เรือนเพชร

                  อริยะ ธูปบูชา

 

          ผลการใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความสามารถทางการเขียนและความพึงพอใจ
          ต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

                  พิมพ์ชนก ชีพเหล็ก
                  วรรณา บัวเกิด 
                  ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

 

          ความคาดหวังของการส่งเสริมการตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มคุณค่าทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
          ของวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

                  ชนกพร จักรชุม
                  ปรีดา ไชยา
                  เอมอร ดิสปัญญา

 

          การนำเสนอประเด็นเรื่องภัยพิบัติใน พี พี ไอส์แลนด์ ของ โยเซฟ ฮาสลิงเงอร์

                  นันทนา อนันต์โกศล

 

          REPRESENTASI SEMANTIK PREDIKAT KAUSATIF AKTIVITI PERALIHAN MILIK DALAM
          BAHASA MELAYU BERDASARKAN TATABAHASA PERANAN DAN RUJUKAN

                  Ibrohim Malee
                  Mohamad Suhaizi Suhaimi
                  Ong Su Teck

 

          Analysis of Thesis Title at Japanese major of Beijing Normal University at Zhuhai

                  SATO Wataru

 

          Lexical-semantic Analysis of Adjectives in Culinary Recipes in Russian Language

                  Nicha Baicharoen

          

          Christoph Hein – Verwirrnis

                  Reiner Meißner

          

          Teaching History, Fostering Emotions – Conveying History in
          German Cultural Studies in Thailand by Using the Medium Film

                  Andrea Lösel

 

          เกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา

          ฉบับย้อนหลัง

 

June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30